Privacyverklaring

Privacyverklaring in verband met AVG-wetgeving

Rijnbrug Advies gevestigd in Bilthoven (KvK 53022998) geeft advies en vervult interim opdrachten op het gebied van marketing.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rijnbrug Advies verwerkt persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om diensten en/of producten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u te communiceren. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Rijnbrug Advies. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mailadres (werk of privé)
• Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Rijnbrug Advies verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, indien dat vereist is om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Dit kan alleen met uw toestemming en alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Waarom we gegevens nodig hebben
Rijnbrug Advies wil u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden en u te informeren over onze producten en diensten, maar ook als u een vraag stelt over een van de producten of diensten van Rijnbrug Advies, verwerken wij gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staat tot het soort dienstverlening vanuit Rijnbrug Advies. Bijvoorbeeld om u via mail te informeren over een nieuwe activiteit van Rijnbrug Advies.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rijnbrug Advies verwerkt uw persoonsgegevens met het doel om haar diensten te kunnen verlenen. De uitvoering van dit doel omvat een aantal acties en werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot:
• Het afhandelen van uw betaling.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• De uitvoering of toepassing van wet en regelgeving, zoals het doen van belastingaangifte.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Rijnbrug Advies gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Rijnbrug Advies zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacy verklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rijnbrug Advies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen. Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is of bij overlijden, worden uw gegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rijnbrug Advies verstrekt uw gegevens slechts aan derden die noodzakelijk zijn betrokken bij bovenstaande activiteiten en/of werkzaamheden of indien een wet of gerechtelijk bevel dat mogelijk maakt of vereist. Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden, verstrekking aan derden geschiedt enkel, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ambtelijk bevel. In alle overige gevallen vraagt Rijnbrug Advies op voorhand eerst uw toestemming voordat uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Rijnbrug Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rijnbrug Advies gebruikt functionele en analytische (Google Analytics) cookies. Deze website gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Hiervoor is met Google een bewerkersovereenkomst gesloten en Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u gebruik wilt maken hiervan of indien u andere vragen of opmerkingen heeft over de gegevensverwerking, vragen wij u een gespecificeerd verzoek te sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van Rijnbrug Advies. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een schriftelijke reactie van ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rijnbrug Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuurt u dan een mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Rijnbrug Advies.

Wijzigingen privacy beleid
Rijnbrug Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek onze website.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Constant Berkhout, Functionaris Gegevensbescherming van Rijnbrug Advies, via het e-mailadres constant.berkhout@gmail.com.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 mei 2018.